Bases del concurs (Valencià)

BASES DEL CONCURS

1.1. CONVOCATÒRIA

En el VIII concurs de Piano Amparo Fandos, organitzat per l’Ajuntament de Torrent i el Conservatori Professional de Música de Torrent, podran participar pianistes nacionals, o estrangers residents a Espanya. S’exceptuen als guanyadors del primer premi del concurs en edicions anteriors.

S’admetran aquells candidats amb edats de:

 • Categoria A: fins a 25 anys.
 • Categoria B: fins a 18 anys.

Hauran de tindre aquestes edats la primera jornada del concurs: dia 17 de maig de 2022. 

El nombre màxim de participants serà de 20 en la categoria A i de 10 en la categoria B, seleccionats per rigorós ordre d’inscripció. Una vegada finalitzat el termini d’inscripció es publicarà la relació d’aspirants admesos a la pàgina web del Conservatori Professional de Música de Torrent (www.cpmt.es). Si amb posterioritat s’observen falsedats en els documents presentats quedarà sense efecte l’admissió de l’aspirant que els haja presentats.

1.2. LLOC I DATA 

El concurs tindrà lloc a Torrent els dies 18, 19 i 20 de maig de 2022. Tant la fase eliminatòria com la fase final se celebrarà en la Sala d’actes del Conservatori Professional de Música de Torrent (carrer Mestre Juan Roig Soler, núm. 4).

1.3. PROGRAMA 

Dimarts,  17 de maig de 2022: Sorteig públic de l’ordre de participació.

A les 10:00h. 

Dimecres, 18 de maig de 2022. Categoria A.

Des de les 16:00h  fins a les 21:00h: Proves eliminatòries.

Dijous, 19 de maig de 2022. Categoria A

Des de les 09:30h  fins a les 14:00h: Proves eliminatòries.

Dijous, 19 de maig de 2022. Categoria B

Des de les 16:00h  fins a les 21:00h: Proves eliminatòries.

Divendres, 20 de maig de 2022. Categoria B

Des de les 11:30h  fins a les 14:00h: Fase final

Divendres, 20 de maig de 2022. Categoria A

A partir de les 17.00 hores: Fase final

En finalitzar la fase final de la Categoria A:

Gala de clausura del concurs. Lliurament de premis i diplomes de participació.

En aquest acte, els guanyadors del primer premi en les dues categories, realitzaran un breu concert amb obres de la seua elecció, així com els guanyadors del 2n i 3r premi, sempre que el Jurat ho estime oportú.

El llistat dels concursants que hagen sigut seleccionats per a passar a la fase final serà publicat aproximadament una hora després de finalitzar les proves eliminatòries.

1.4. PREMIS

CATEGORIA A:

Es concediran tres premis:

Primer Premi:     2.500€ 
Segon Premi:  1.300€
Tercer Premi:      700€

CATEGORIA B:

Es concediran tres premis:

Primer Premi: Una Tablet, valorada en 300€
Segon Premi: Una beca per a material didàctic per valor de 100€.
Tercer Premi: Una beca per a material didàctic per valor de 50€.

Observacions per als premis: 

 • Els premis que es concedisquen estaran subjectes a les retencions establides en la Llei.
 • El  primer premi podrà ser declarat desert si el Jurat ho estima oportú. No podrà atorgar-se ex aequo.
 • Tots els concursants que passen a la fase final rebran un diploma acreditatiu de la seua condició de finalistes en la present edició del “Concurs de Piano Amparo Fandos”.

1.5. El JURAT

El Jurat serà designat pel Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Torrent, a proposta del Conservatori Professional de Música de Torrent, i estarà format per personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit musical. 

Serà el President, el Sr. Alcalde o persona en qui delegue, les vicepresidentes seran la Sra. Tinenta d’Alcalde delegada d’Educació i la Sra. Directora del Conservatori Professional de Música de Torrent.

Actuarà com a secretari el Sr. Secretari General de l’Administració Municipal de l’Ajuntament de Torrent o funcionari en qui delegue. 

A més del president, dels vicepresidents i del secretari, que actuaran amb veu i sense vot, el jurat el formaran tres vocals.

1.6. INSCRIPCIONS 

Per a formalitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari d’inscripció en línia que es troba en l’adreça http://amparofandos.cpmt.es i presentar la següent documentació, que s’adjuntarà de manera electrònica en el mateix formulari: 

 • Formulari d’inscripció en línia degudament emplenat en tots els seus termes. En el cas dels concursants menors d’edat es requerirà adjuntar l’autorització del pare, mare o tutor. Formats admesos: pdf, jpg, png, tif, doc/docx.
 • Tots els participants hauran d’incloure en el butlletí d’inscripció la relació d’obres que interpretaran en cadascuna de les proves del concurs. Si es desitja fer canvis en el programa s’ha d’emplenar el formulari de nou, fent constar les obres definitives. A aquest efecte, es tindrà en compte l’últim formulari presentat. No s’admetran canvis després del dia 6 de maig de 2022.
 • DNI o passaport com a document oficial de la nacionalitat i edat del participant. Formats admesos: pdf, jpg, png, tif, doc/docx.
 • Un currículum general del participant amb una extensió màxima d’un foli per una sola cara. Formats admesos: pdf, jpg, png, tif, doc/docx.
 • Pagament de taxes d’inscripció: cada concursant haurà d’abonar la quantitat de 35€ en concepte de pagament de drets d’inscripció. L’ingrés es realitzarà al següent número de compte de l’Ajuntament de Torrent: ES91 0081 0320 0600 0141 6547. Amb la inscripció, s’haurà d’adjuntar el justificant de pagament de les taxes del concurs. Formats admesos: pdf, jpg, png, tif, doc/docx. 

El formulari d’inscripció estarà obert per a rebre noves inscripcions fins al 6 de maig de 2022.
L’emplenament del formulari d’inscripció, suposa l’enteniment i acceptació de les presents bases per part de cada participant. 

1.7. PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE PARTICIPANTS 

L’Organització enviarà la notificació pertinent a tots els participants admesos al concurs abans del 10 de maig de 2022, i es publicarà el llistat d’admesos i exclosos en la pàgina web del Conservatori Professional de Música de Torrent (www.cpmt.es) i en la web del *xiquet de l’Ajuntament de Torrent (www.torrent.es)

1.8. FASES DEL CONCURS I REPERTORI

El concurs consta d’una prova eliminatòria i una prova final per a cadascuna de les categories. Ambdues tindran caràcter públic.

CATEGORIA A:

Prova eliminatòria:

La prova eliminatòria, la duració màxima de la qual serà de 25 minuts, consistirà en la interpretació de: 

 • Una sonata d’un dels següents compositors: Sr. Scarlatti, A. Soler o un preludi i fuga de J.S.Bach.
 • Un estudi d’un dels següents compositors: F. Chopin, A. Scriabin, S. Rachmaninov, F. Liszt.
 • Una obra o diverses de lliure elecció.

Prova final:

La prova final, la duració màxima de la qual serà de 30 minuts, consistirà en la interpretació de:

 • Un repertori lliure que incloga almenys 2 obres de diferents estils. 

CATEGORIA B:

Prova eliminatòria:

La prova eliminatòria, la duració màxima de la qual serà de 20 minutos, consistirà en la interpretació de: 

 • Una sonata d’un dels següents compositors: D. Scarlatti, A. Soler o un preludi i fuga de J.S.Bach o una invenció a 3 veus de J.S.Bach.
 • Un estudi d’un dels següents compositors: F. Chopin, A. Scriabin, S. Rachmaninov, F. Liszt, M. Moszkowski o C. Czerny.
 • Una obra o diverses de lliure elecció.

Prova final:

La prova final, la duració màxima de la qual serà de 25 minuts, consistirà en la interpretació de:

 • Un repertori lliure que incloga almenys 2 obres de diferents estils. 

1.8.1 Repertori: 

 • Tots els participants hauran d’incloure en el butlletí d’inscripció la relació d’obres que interpretaran en cadascuna de les proves del concurs, així com la duració d’aquestes.
 • Totes les obres s’interpretaran de memòria.
 • El Jurat valorarà la varietat i dificultat del programa presentat i no podrà repetir-se en la fase final obres interpretades en la prova eliminatòria.
 • El Jurat podrà interrompre al concursant si per raó de temps o altres circumstàncies es considerara necessari.
 • Els concursants hauran d’aportar tres còpies degudament enquadernades de les obres que interpreten.

1.9. CONSIDERACIONS FINALS

 • La documentació només podrà ser enviada de manera electrònica dins del mateix formulari en línia d’inscripció.  La documentació presentada pel concursant per a la seua inscripció serà de caràcter reservat i tractada amb la màxima discreció. No serà retornada en cap cas ni la citada documentació ni l’import de la inscripció.
 • La falsedat de qualsevol de les dades de la documentació podrà ser motiu d’eliminació del sol·licitant. 
 • El Conservatori Professional de Música de Torrent oferirà els pianos d’estudi per a practicar durant els dies que tinga lloc el concurs.
 • L’organització es compromet a difondre els resultats del concurs a tots els mitjans de comunicació.
 • L’organització es reserva la facultat i el dret de gravar o transmetre per qualsevol mitjà de comunicació el concurs. Els drets derivats dels enregistraments i de les transmissions seran propietat de l’organització. Els concursants no podran reclamar cap honorari per aquestes,  ni vetar-les.
 • L’ordre d’intervenció s’establirà mitjançant sorteig públic el dimarts 17 de maig, a les 10.00 hores. Aquest ordre es mantindrà durant totes les proves i només podrà ser modificat a petició del Jurat,  per causa de força major.
 • Tots els concursants menors d’edat hauran d’estar acompanyats en tot moment per un adult-tutor que es responsabilitzarà del menor en qualsevol situació. La direcció del concurs no es farà responsable de possibles incidències dels participants durant el desenvolupament del concurs.
 • L’organització del “Concurs de Piano Amparo Fandos” podrà, si així ho estima i previ avís a tots els participants, variar o modificar qualsevol dels apartats de les presents bases, no fent-se responsable dels possibles perjudicis que es pogueren ocasionar.
 • La participació a aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. Les decisions del Jurat seran inapel·lables.