BASES DEL CONCURS

CONDICIONS GENERALS:

1.1. CONVOCATÒRIA:

En el VII Concurs de Piano Amparo Fandos, organitzat per l’Ajuntament de Torrent, amb la col·laboració del Conservatori Professional de Música de Torrent, hi poden participar pianistes nacionals o estrangers residents a Espanya. S’exceptuen els guanyadors del primer premi del concurs en edicions anteriors.

S’admetran els candidats amb edats compreses entre els 16 i 28 anys. Hauran de tindre estes edats la primera jornada del concurs: dia 8 de maig de 2019.

El nombre màxim de  participants és de 20, seleccionats per orde d’inscripció rigorós. Una vegada finalitzat el termini d’inscripció s’ha de publicar la relació d’aspirants admesos en la pàgina web del Conservatori Professional de Música (www.cpmt.es). Si amb posterioritat es comproven falsedats en els documents presentats quedarà sense efecte l’admissió de l’aspirant que els haja presentat.

1.2. LLOC I DATA:

El concurs tindrà lloc a Torrent els dies 8, 9 i 10 de Maig de 2019. Tant la fase eliminatòria com la fase final se celebra en la sala d’actes del Conservatori Professional de Música de Torrent (carrer del Mestre Juan Roig Soler, núm. 4).

1.3. PROGRAMA:

Primera jornada. Dimecres, dia 8 de maig de 2019:

17.00 hores:

 • Sorteig públic de l’orde de participació.
 • Calendari de la prova eliminatòria i de la fase final del concurs.

Segona jornada. Dijous, dia 9 de maig de 2019:

A partir de les 10.00 fins a les 14.00 hores:

 • Proves eliminatòries

A partir de les 16.00 fins a les 20.00 hores:

 • Proves eliminatòries

Les llistes dels concursants que hagen sigut seleccionats per a passar a la fase final s’ha de publicar aproximadament una hora després de finalitzar les proves eliminatòries.

Tercera jornada. Divendres, dia 10 de maig de 2019:

A partir de les 10.00 fins a les 14.00 hores:

 • Fase final

A partir de les 18.00 hores:

 • Gala de clausura del concurs. Lliurament de premis i diplomes de participació. En este acte, el guanyador del primer premi ha de tocar un breu concert amb obres de la seua elecció, i també ho faran els guanyadors del 2n i 3r premi, sempre que el Jurat ho estime oportú.

1.4. PREMIS:

Es concedeixen tres premis:

 • Primer premi: 2.500€
 • Segon premi: 1.300€
 • Tercer premi: 700€

Observacions per als premis:

 • Els premis que es concedisquen estan subjectes a les retencions establides en la Llei.
 • El  primer premi pot declarar-se desert si el Jurat ho estima oportú. No pot atorgar-se ex aequo.
 • Tots els concursants que passen a la fase final reben un diploma acreditatiu de la condició de finalistes en la present edició del Concurs de Piano Amparo Fandos.

1.5. EL JURAT

El jurat el designa el Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Torrent, a proposta del Conservatori Professional de Música de Torrent, i ha d’estar format per personalitats de prestigi reconegut en l’àmbit musical.

N’és el president el Sr. Alcalde o persona en qui delegue. En són vicepresidentes la Sra. Regidora Delegada d’Educació i la Sra. Directora del Conservatori Professional de Música de Torrent;

Hi actua com a secretari el Sr. Secretari General de l’Administració Municipal de l’Ajuntament de Torrent o funcionari en qui delegue.

A més del president, dels vicepresidents i del secretari, que hi actuen amb veu i sense vot, el jurat ha d’estar format per tres vocals.

ADDENDUM:

L’organització del Concurs de Piano Amparo Fandos ha decidit que no es podran presentar al concurs aquells aspirants que durant el curs escolar 2018/19 estiguen rebent docència directa d’algún dels membres del tribunal.

1.6. INSCRIPCIONS

Per a formalitzar la inscripció és imprescindible complimentar el formulari d’inscripció online que es troba a la web http://amparofandos.cpmt.es, i presentar la documentació següent, que s’adjuntarà de manera electrònica en el mateix formulari:

 • Butlletí d’inscripció omplit degudament en tots els seus termes i firmat pel sol·licitant. En el cas dels concursants menors d’edat cal adjuntar l’ autorització consegüent firmada pel pare, la mare o tutor. Formats admesos: pdf, jpg, png, tif, doc/docx.
 • Tots els participants han d’incloure en el butlletí d’inscripció la relació d’obres que interpretaran en cada una de les proves del concurs. Si es desitja canviar amb posterioritat el repertori s’haura d’omplir de nou el formulari, fent constar les obres definitives. A aquests efectes, només es tindrà en compte l’últim formulari presentat pel concursant. No s’admeten canvis després del dia 30 d’abril de 2019.
 • DNI o passaport com a document oficial de la nacionalitat i edat del participant. Formats admesos: pdf, jpg, png, tif, doc/docx.
 • Un currículum general del participant amb una extensió màxima d’un foli per una sola cara. Formats admesos: pdf, jpg, png, tif, doc/docx.
 • Pagament de les taxes d’inscripció: cada concursant ha d’abonar la quantitat de 35€ en concepte de pagament de drets d’inscripció. L’ingrés s’ha de fer al següent número de compte de l’Ajuntament de Torrent: ES58 0049 5414.1921 1603 5097.
 • Amb la inscripció, s’ha d’incloure el justificant de pagament de les taxes del Concurs. Formats admesos: pdf, jpg, png, tif, doc/docx.
 • Els formulari d’inscripció estarà obert per a rebre noves inscripcions o modificar les ja realitzades fins el 26 d’abril de 2019.
 • La complimentació del formulari d’inscripció suposa l’enteniment i acceptació per part de cada participant d’estes bases.

1.7. PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DE PARTICIPANTS:

L’organització del Concurs ha d’enviar la notificació pertinent a tots els participants admesos al concurs abans del 30 d’abril de 2019, i ha de publicar les llistes d’admesos i exclosos en la pàgina web del Conservatori Professional de Música de Torrent (www.cpmt.es) i a la web del Xiquet de l’Ajuntament de Torrent (www.torrent.es)

1.8. FASES DEL CONCURS I REPERTORI:

El concurs consta d’una prova eliminatòria i d’una prova final. Les dos tenen caràcter públic.

Prova eliminatòria:

La prova eliminatòria, que ha de tindre una duració màxima de 30 minuts, consistix en la  interpretació de:

 • Una sonata d’un dels autors següents: D. Scarlatti o A. Soler.
 • Un estudi d’un dels autors següents: F. Chopin, A. Scriabin, S.Rachmaninov, F. Liszt, C. Debussy, B. Bartok o G. Ligeti.
 • Una sonata clàssica d’un dels autors següents: W.A. Mozart, L.V. Beethoven, J. Haydn o Clementi.

Prova final:

La prova final no ha d’excedir els 45 minuts i ha de consistir en la interpretació de:

 • Una obra de música espanyola que han de triar entre les següents: Ibèria, de I. Albéniz; Fantasia Bètica o dos de les quatre peces que componen Piezas Españolas de Falla o una obra de Goyescas, inclòs El Pelele, de Granados.
 • Una obra romàntica d’importància musical i pianística.
 • Una obra d’importància pianística del segle XX fins als nostres dies.

1.8.1 Repertori:

 • Tots els participants han d’incloure en el formulari d’inscripció la relació d’obres que interpretaran en cada una de les proves del concurs, així com la duració.
 • Totes les obres s’han d’interpretar de memòria.
 • El Jurat ha de valorar la varietat i dificultat del programa presentat i no poden repetir-se en la fase final obres interpretades en la prova eliminatòria.
 • El Jurat pot interrompre el concursant si supera el límit de temps establit en estes bases per a les dues proves.
 • Els concursants han d’aportar, enquadernades degudament, tres còpies de les obres que interpreten i les han de presentar al Jurat en el moment de la realització del sorteig.

1.9. CONSIDERACIONS FINALS:

 • La documentació només podrà ser enviada de manera electrònica dins el mateix formulari d’inscripció online. La documentació presentada pel concursant per a la inscripció és de caràcter reservat i es tracta amb la màxima discreció. No es tornen, en cap cas, ni la documentació esmentada ni l’import de la inscripció.
 • La falsedat de qualsevol de les dades de la documentació pot ser motiu d’eliminació del sol·licitant.
 • La decisió del Jurat és inapel·lable.
 • El Conservatori Professional de Música de Torrent ofereix els pianos d’estudi per a practicar durant els dies que es duga a terme el concurs.
 • L’organització es compromet a difondre els resultats del concurs a tots els mitjans de comunicació.
 • L’organització es reserva la facultat i el dret de gravar o transmetre per qualsevol mitjà de comunicació el concurs. Els drets derivats de les gravacions i de les transmissions són propietat de l’organització. Els concursants no poden reclamar cap honorari per estes ni vetar-les.
 • L’orde d’intervenció del Concurs s’estableix per mitjà de sorteig públic, el primer dia del concurs a les 17.00 hores. Este orde s’ha de mantindre durant totes les proves i només es pot modificar per la Direcció del Concurs a petició del Jurat per causa de força major.
 • Tots els concursants menors d’edat han d’estar acompanyats en tot moment per un adult tutor que s’ha de responsabilitzar del menor en qualsevol situació. La direcció del concurs no es fa responsable de les possibles incidències dels participants durant el desenvolupament del concurs.
 • L’organització del Concurs de Piano Amparo Fandos pot, si així ho estima i amb l’avís previ a tots els participants, variar o modificar qualsevol dels apartats d’estes bases, sense fer-se responsable dels possibles perjudicis que s’ocasionen.