Formulari d’inscripció al VIII Concurs Nacional de Piano «Amparo Fandos» / Formulario de inscripción al VIII Concurso Nacional de Piano «Amparo Fandos»

Inscripció VIII Premi Piano Amparo Fandos 2022

 • 1. Dades personals / Datos personales

 • 2. Repertori / Repertorio

 • Añade una nueva fila
  Introduïr les 3 obres, una en cada fila (oprimir el botó amb el signe + per a crear files noves)
  Introducir las 3 obras, una en cada fila (oprimir el botón con el signo + para crear filas nuevas)
 • Añade una nueva fila
  Introduïr les 3 obres, una en cada fila (oprimir el botó amb el signe + per a crear files noves)
  Introducir las 3 obras, una en cada fila (oprimir el botón con el signo + para crear filas nuevas)
 • 3. Documentació a adjuntar / Documentación a adjuntar

 • Suelta archivos aquí o
  Tipos de archivos aceptados: jpg, png, tif, pdf, doc, docx.
  Incloure còpia del DNI o passaport (formats admesos: jpg, png, tif, pdf, doc, docx)
  Incluir copia del DNI o pasaporte (formatos admitidos: jpg, png, tif, pdf, doc, docx)
 • Tipos de archivos aceptados: jpg, png, tif, pdf, doc, docx.
  Aportar un currículum general del concursant, amb una extensió màxima d'un foli per una sola cara (formats admesos: jpg, png, tif, pdf, doc, docx)
  Aportar un currículum general del concursante, con una extensión máxima de un folio por una sola cara (formatos admitidos: jpg, png, tif, pdf, doc, docx)
 • Tipos de archivos aceptados: jpg, png, tif, pdf, doc, docx.
  Incloure justificant bancari de l'ingrés de les taxes d'inscripció (formats admesos: jpg, png, tif, pdf, doc, docx)
  Incluir justificante bancario del ingreso de las tasas de inscripción (formatos admitidos: jpg, png, tif, pdf, doc, docx)
 • Tipos de archivos aceptados: jpg, png, tif, pdf, doc, docx.
  Incloure autorització amb el nom, DNI i signatura del pare, mare o tutor legal. (formats admesos: jpg, png, tif, pdf, doc, docx)
  Incluir autorización con el nombre, DNI y firma del padre, madre o tutor legal (formatos admitidos: jpg, png, tif, pdf, doc, docx)
 • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.